ما مسلمانیم اما با این اسلام مخالفیم...اسلام را در قرآن و اعمال و رفتار حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) بیابید نه در اعمال و رفتار کسانی که مدعی اسلامند....

We are Muslims But with this type 

of Islam are 


opposed ...Islam is known as the Quran